Menu

Welke schade wordt vergoed?

Uitgangspunt is dat alle bewezen schade moet worden vergoed door de schadeveroorzaker zodat het slachtoffer wordt teruggeplaatst in een positie alsof het misdrijf niet was gebeurd.

Het spreekt voor zich dat dit niet steeds mogelijk is. Een geldelijke vergoeding voor lichamelijke schade, of in extreme gevallen het verlies van een dierbare, kan nooit “alle” schade dekken die wordt geleden. Ons kantoor doet evenwel al het mogelijke om u bij het begroten van uw schade te begeleiden.

Wij kunnen beroep doen op diverse van experts waarmee wij in contact staan (artsen, boekhouders, revisoren, forensische deskundigen, technische deskundigen,…) om uw schade op een zo exact mogelijke wijze te begroten.

In geval van lichamelijke letselschade wordt door de Rechtbank veelal een geneesheer-deskundige aangesteld die een medisch onderzoek uitvoert. Ook in dat geval beschikken wij over de nodige deskundigheid om u op een medische expertise (te laten) bijstaan.

Vanzelfsprekend is het van het allergrootste belang om wanneer u slachtoffer bent van een misdrijf alle uitgaven (op bewijsstukken/geschrift!) die u daarvoor doet goed bij te houden zodat deze later kunnen worden gerecupereerd voor de Rechtbank.

Dossier openen